תקנון

תנאי שימוש באתר לצורך תשלום מקוון (להלן: "התקנון")

 • אתר המרכז לטיפול והכשרה (להלן: "האתר") מופעל על ידי עמותת הרי ירושלים (ע"ר) 58-001673-1  (להלן: "העמותה") אשר כתובתה רחוב החלוץ 47 בית הכרם , והמצפה 1 הרי ירושלים  ו/או ע"י מי מטעמה.
 • העמותה מאפשרת לשלם עבור השירותים השונים באמצעות סליקה אינטרנטית. בדרך נוחה ומהירה.
 • ניתן לשלם גם טלפונית במספר 077-2023493   שעות פעילות: ______ימים א- ה 8:00-14:00.
 • בתשלום בצורה מקוונת באמצעות האתר, הנך מצהיר כי קראת את תנאי התקנון המופרטים להלן בעיון וקבלת אותם ללא סייג.
 • תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים לשני המינים.
 • העמותה שומרת על זכותה לשנות את תקנון זה מעת לעת, אולם שינוי בתקנון יחול רק על שירות שניתן אחריו.
 • כותרות התקנון מובאות לשם הנוחות והתמצאות ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

תנאים כלליים

 1. המשלם מצהיר, כי הינו מעל לגיל 18. העמותה מבהירה, כי אין ביכולתה לאמת את עובדת היות המשלם מעל גיל 18.
 2. המשלם מצהיר, כי הינו בעל חשבון בנק, תיבת דואר אלקטרוני תקינה ברשת האינטרנט, וכי הינו עושה שימוש בכרטיס אשראי שהונפק לו כדין.
 3. המשלם מצהיר, כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך רכישת הכרטיסים באמצעות האתר, הינם פרטיו האישיים הנכונים, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, מספר טלפון ותעודת זהות, ומספר כרטיס האשראי. מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים שאינם שלך הינם אסורים, עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 4. המשלם מצהיר כי השימוש באתר הינו לצורך פרטי בלבד.

תשלום

 1. לצורך תשלום בצורה מקוונת עליך לעקוב אחרי שלבי ההזמנה ולהשלים אותם, ברצף, ללא הפסקות תוך הקפדה על הזנת פרטים נכונים ומדויקים.
 2. מיד עם ביצוע התשלום, תעביר העמותה את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו התחייב הרוכש לבצע את הרכישה, לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. העמותה תעביר למשלם הודעה מתאימה לאחר אישור/ דחיית ההזמנה ע"י חברת האשראי. יודגש, אישור חברת האשראי מהווה תנאי סף להשלמת תהליך התשלום. עם קבלת אישור חברת האשראי לביצוע התשלום, יחויב חשבון המשלם במלוא סכום התשלום.
 3. המשלם מאשר שידוע לו, כי תתכנה תקלות בתפעול האתר כתוצאה מהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט בין אם כתוצאה מכח עליון ו/או לצורך תפעול או שדרוג ו/או כתוצאה מפעולת זדון כלשהי מטעם צד שלישי ו/או כתוצאה מתקלה כלשהי ברשת האינטרנט, והוא מוותר על כל טענה בעניין כלפי העמותה או מי מטעמה.

מדיניות החזרים

 1. בקשות להחזר תשלומים שבוצעו באמצעות האתר יתקבלו במרכז בטלפון

מספר  077-2023493   בהתאם למועדים ולתנאים הבאים:

  • קורסים – מדיניות ביטול והחזירם בהתאם למדיניות של כל קורס.
  • קורסי מעמקים- ניתן לבטל חודשיים מראש ולקבל החזר מלא. ביטול חודש וחצי לפני יזכה בהחזר של מחצית הסכום בלבד.
  • סמינר סתיו- ניתן לבטל את ההרשמה עד חודש לפני מועד תחילת הסמינר ולקבל החזר מלא, בביטול של עד שבועיים לפני – יינתן החזר בגובה 50% מהתשלום. לאחר מכן לא יינתן החזר.
  • לא ניתן לבטל תשלומים או לקבל החזר לתשלומים שבוצעו עבור טיפולים או עבור תכנית לפסיכותרפיה.
  • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
   תוכל לקרוא ולהתעדכן בחוק בקישורים הבאים:
   http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations 
   http://www.consumers.org.il/files/files/bitul-iska/takanut-bitul-iska-2012.pdf 

סודיות ופרטיות

 1. העמותה מתחייבת לפעול, כמיטב יכולתה, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, לשמירת המידע האישי שנמסר בתהליך רכישת הכרטיסים, ולא תעשה בו שימוש אלא לצורך מטרות המופיעות להלן. יצוין, כי העמותה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בהתאם לתקני PCI DSS.
 2. עם זאת יודגש, כי מכיוון שהתשלום נעשה בסביבה מקוונת ומטבע הדברים ככזו היא חשופה לניסיונות פריצה של גורמים עוינים, אין ביכולת העמותה להבטיח את שמירת המידע באופן מוחלט מפני חדירת גורמים עוינים כאמור למחשביה או של מי מטעמה.
 3. לאור האמור לעיל מסכים המשלם, שאם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת העמותה ו/או מי מטעמה לא יעלה בידה להבטיח את שמירת המידע, לא תהיה למשלם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגדה.
 4. העמותה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של העמותה ו/או מי מטעמה על הכונן הקשיח של המחשב בו הרוכש משתמש באמצעות דפדפן האינטרנט שלו), על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה את הרוכש באופן אישי וביכולתו לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
 5. העמותה לא תעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לאחר פרט למקרים הבאים:
  • לצורך העברתו לחברת האשראי לצורך ביצוע ההזמנה.
  • אם עבר הרוכש על החוק.
  • במסגרת הליך שיפוטי שיתקיים בין העמותה לרוכש, או בהתאם לצו שיפוטי.
 6. יודגש, שבאפשרות הרוכש לרכוש כרטיסים במרכז ההזמנות ובמקרה שכזה, הזמנת הכרטיסים תעשה טלפונית באמצעות מענה אנושי ולא באמצעות מערכת מקוונת.

תנאים נוספים

 1. העמותה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשלם או לצד שלישי, כתוצאה מהתשלום באמצעות האתר. אחריות העמותה תהיה מוגבלת לכל היותר להחזר כספו של המשלם.
 2. הדין החל על התקנון הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין העמותה למשלם, לרבות בגין תנאי התקנון תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים בלבד.
 3. העמותה תהא רשאית להסב ו/או להעביר את זכויותיה וחובותיה לפי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש.
 4. העמותה רשאית לבטל/ לשנות את השירותים והקורסים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.


 1. מדיניות ביטולים תכניות בית הספר לפסיכותרפיה

  דמי הרשמה – דמי ההרשמה שתלמיד שילם אינם מוחזרים לו. החזר יתבצע  רק במידה והנל לא עבר ראיון בשל אי התאמה / בשל אי מקום.
  תשלום ראשוני לשמירת מקום –
  תלמיד אשר עבר ראיון וקיבל מכתב קבלה לתכנית , צריך לשלם תוך שבוע מיום קבלת המכתב 1000 ₪ או כל סכום הנקבע ע"י הנהלת התכנית והמתעדכן משנה לשנה .
  לאחר תשלום המקדמה לשמירת מקום – התשלום לא יוחזר .
  תשלום שכ"ל שנתי – כל שנה תלמיד בתכנית משלם שכ"ל שנתי הנקבע ע"פ הנהלת התכנית והמתעדכן משנה לשנה . תשלום שכ"ל הינו תשלום עבור שנת לימודים אחת בתכנית . כל שנה יש לשלם עבור שנת הלימודים הבאה.
  ביטול השתתפות בלימודים:
  עד 1/9 ניתן לקבל החזר מלא של שכ"ל ( ללא תשלום  המקדמה לשמירת מקום).
  לאחר תאריך זה ועד תחילת הלימודים יוחזרו 70% מכספי שכ"ל.
  מפתיחת הלימודים לא יוחזר שכ"ל השנתי. (*רק במקרים חריגים אשר ידונו בוועדת הוראה ).
  לא יינתן החזר כספי במקרה של היעדרות.